Arvio Raide-YVA:sta

YVA:n tulokset

Raide-YVA:n keskeisimmät, vaikkakin julkisuudessa vähemmän raportoidut tulokset ovat seuraavat:

  • Joukkoliikennematkojen määrä ei muutu. Se on noin 980.000 matkaa arkivuorokautena. Tämän tarkemmin matkamäärää ei tule ilmoittaa, sillä ennustelaskennan virhemarginaali on 5–10 %.
  • Henkilöautoliikenteen määrä Länsiväylältä Ruoholahteen kasvaa. Nykyisin määrä on 70.000 ajoneuvoa arkivuorokautena, ja määrä tulee nousemaan 80.000 ajoneuvoon.
  • Joukkoliikennematkojen osuus Espoossa on 25 % arkivuorokauden matkoista.

Julkisuudessa on uutisoitu, että pikaraitioteiksi nimitetyissä vaihdoehdoissa joukkoliikennematkojen määrä olisi oleellisesti alhaisempi kuin bussi- tai metrovaihtoehdoissa. Tämä väite on virheellinen, kuten edellä olevista tuloksista voi ymmärtää. Kyse on siitä, että pikaraitioteiksi nimitetyissä vaihtoehdoissa Helsinkiin suuntautuvat joukkoliikennematkat eivät keskity Länsiväylän suuntaan, vaan matkat jakautuvat pohjoisemmille reiteille.

YVA:n virheitä

Raide-YVA:n lähtökohta on väärä. Siinä ei ole edes pyritty käyttämään hyödyksi pikaraitiotien ominaisuuksia ja etuja, kuten mahdollisuutta poistaa vaihtoja. Raide-YVA:ssa ei ole tutkittu pikaraitiotieverkkoa, vaan eri tavoin rakennettua metrorataa, jossa käytetään metrojunia tai raitiovaunuja. Liikenne perustuu liityntäliikenteeseen, mikä on välttämätöntä metrolle, mutta tarpeetonta pikaraitiotielle.

Pikaraitiotievaihtoehdot on suunniteltu hidasraitioteiksi. Raitiotien tapaan rakennettuja metroratoja ei ole edes pyritty tekemään mahdollisimman nopeata liikennettä varten. Rata on sijoitettu vilkasliikenteisille kaduille ja useisiin risteyksiin, jolloin muu liikenne haittaa raitiovaunujen kulkua. Näin ei raitioteitä nykyään missään muualla suunnitella ja rakenneta.

Pikaraitiotieradan rakentamiselle on asetettu omavaltaisia rajoituksia ja oletuksia, jotka saavat sen näyttämään huonolta tai mahdottomalta.

  • Satamaradan kuilu on varauduttu käyttämään mahdollisesti keskustatunnelille, mutta päätöstä tunnelin rakentamisesta ei ole. Siten on edelleen avoimena, että tila käytetäänkin mieluummin joukkoliikenteen kuin henkilöautoilun edistämiseen.
  • Seudun muun liikenneverkon sanotaan vastaavan vuoden 2030 tilannetta. Helsingin raitioliikenteen kehittämistä ja laajentamista ei ole kuitenkaan huomioitu. Näin ollen ei myöskään ole arvioitu, mitä etuja siitä on tutkittavien raideliikenneratkaisujen kannalta.
  • Pikaraitiovaunujen liikennöinti 2 minuutin vuorovälillä Ruoholahdesta Kamppiin ei muka ole mahdollista liian tiheän vuorovälin vuoksi. Tällä hetkellä Kamppiin liikennöi busseja neljä kertaa niin tiheästi, puolen minuutin vuorovälillä.
  • Kamppiin tai Elielinaukiolle ulottuva raitioliikenne on arvioitu metroa huonommaksi siillä perusteella, että matka-ajat on laskettu mahdollisimman hitaan vaihtoehdon perusteella. Nopeata ratkaisua yhdistettynä Kamppiin tai Elielinaukiolle ulottuvaan rataan ei ole arvioitu.

Metroradalla liikennöivä kombivaihtoehto on suunniteltu väärin, jolloin sen liikennöintikustannukset nousevat yli 10 miljoonaa euroa liian korkeiksi ja rakentamiskustannukset kasvavat. Oikein suunniteltuna kombivaunuilla liikennöidään vähintään Herttoniemeen, jolloin koko metroradan liikennöintikapasiteetti vastaa kysyntää.

Maisema- ja kaupunkikuvavaikutukset on ymmärretty väärin. Muualla maailmassa maantasoista raitioliikennettä käytetään kaupunkikuvan ja rakennetun ympäristön kohentamiseen. Raitiotien suuri kapasiteetti ja autoiluun nähden mitätön tilantarve antavat mahdollisuuden vähentää asfaltoitua maa-alaa. Liikenne ja sen haitat vähenevät, ja maisema rauhoittuu.

Lausunto Raide-YVA:sta

TramWest-ryhmässä mukana olevat henkilöt jättivät Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon Raide-YVA:sta. Lausunnon teksti on luettavissa tästä linkistä.

Uudenmaan ympäristökeskus antoi oman lausuntonsa Raide-YVA:sta 10.5.2006. Lausunnon mukaan Raide-YVA on riittävä ja täyttää lain vaatimukset. Jatkoselvityksiä ei siten tarvitse tehdä, eikä Raide-YVA:ssa Ympäristökeskuksen mukaan ole virheitä. Lausunnossa mainitaan esimerkkinä pikaraitiotien ongelmista kombi, jota ei voi sovittaa yhteen metron kanssa niillä perustein kuin YVA-selostuksessa väitetään. Sillä seikalla, että Raide-YVA:ssa kombi on suunniteltu täysin virheellisesti, ei ole ollut merkitystä. Ympäristökeskuksen lausunto PDF-muodossa tästä linkistä.

TramWest-ryhmän lausunnolla ei ole ollut merkitystä Ympäristökeskukselle. Ympäristökeskuksen mielestä TramWestin tapainen vaihdoton raitioverkko on vain vaikutuksiltaan Raide-YVA:n metrojen ja metromaisten pikaraitioteiden välimaastossa.

Sivu on tehty 11.3.2006 /AA. Viimeisin pävitys 19.5.2006 / AA.©2006 TramWest tramwest@gmail.com