TramWestin ympäristövaikutukset

Vaihdoton, asuma-alueiden bussiliikennettä sähkökäyttöisellä raideliikenteellä korvaava pikaraitiotie on kaikilta ympäristövaikutuksiltaan parempi kuin Raide-YVA:ssa vertaillut järjestelmät.

Vähentää enemmän päästöjä

TramWest vähentää eniten polttomoottorikäyttöisiä busseja. Joukkoliikenteen osuuden kasvaessa myös henkilöautoliikenteen määrä vähenee.

Raide-YVA:n järjestelmissä päästöt Espoossa vähenivät Länsiväylältä. Päästöjen vähenemisellä moottoritiellä ei kuitenkaan paranneta asumisen laatua, vaikka se sinänsä ympäristölle hyväksi onkin. Moottoritien keskellä ei asu eikä työskentele ihmisiä. Asuma-alueilla päästöt eivät vähene, koska niissä jatkuu bussiliikenne kuten ennenkin ja henkilöautoliikenteen määrä jopa kasvaa.

Pieni energiankulutus

Koska TramWest siirtää eniten matkustajia raideliikenteeseen, energiaa kuluu vähemmän kuin muissa vaihtoehdoissa. Raitiovaunu kuluttaa energiaa vähemmän matkustajaa kohden kuin bussi tai henkilöautot.

Vähemmän melua

TramWest vähentää polttomoottorikäyttöistä liikennettä ja korvaa sitä sähkökäyttöisellä liikenteellä. Nurmetettu rata vähentää raideliikenteen teräspyörän ja kiskon välistä melua. Melu vähenee nimenomaan asuma-alueilla, ei ainoastaan Länsiväylällä, jonka varressa ei asuta eikä melun vähenemisellä siellä siksi ole suurta vaikutusta.

Vähemmän onnettomuuksia

Koska TramWest vähentää eniten liikennettä, se vähentää eniten myös onnettomuuksia. Onnettomuusriski on suuri asuntokaduilla, joilta TramWest vähentää liikennettä toisin kuin liityntäliikennejärjestelmät.

Parantaa maisemaa ja kaupunkikuvaa

TramWest siirtää maantasoista katu- ja tieliikennettä raiteille. Raiteilla liikenne vie vähemmän tilaa kuin kumipyörillä. Laajoja asfaltoituja liikennealueita voidaan vähentää, ja tilalle saadaan nurmetettua rataa tai viheralueita.

Autojen väheneminen kaupunkikuvasta tekee ympäristöstä viihtyisämpää ja tuo esiin rakennetun ympäristön arkkitehtuurin. Erityisesti Tapiolassa ja sen ympäristössä voidaan palauttaa alueen alkuperäinen tunnelma, johon ei kuulunut nykyistä auto- ja liikennemäärää.

Nostaa matkustamisen laatua

TramWest nostaa matkustamisen laatua yleisesti. Tämä on seurausta useista kevyen raideliikenteen ominaisuuksista.

  • Vähemmän vaihtoja
  • Enemmän suuntia
  • Lyhyemmät matka-ajat
  • Ei vaaralliseksi koettua ympäristöä

Parempaa maankäyttöä

Kevyt raideliikenne ei ohjaa maankäyttöä, vaan se sopeutuu haluttuun maankäyttöön. Tämä johtuu siitä, että pikaraitiotierata on mahdollista rakentaa valmiiseen kaupunkirakenteeseen. Raitiovaunut voivat kulkea samassa katuympäristössä kuin bussit. Ne voivat kääntyä tienristeyksissä, ja ne kykenevät nousemaan samanlaisia mäkiä kuin muu tieliikenne.

Pikaraitiotie ei edellytä tehokkaampaa maankäyttöä kuin mihin suomalaisessa kaupunkirakentamisessa on totuttu. Etelä-Espoon maankäyttö on jo nykyisellään riittävää. Lisärakentamista ei ole välttämättä tehtävä nykyisiä alueita tiivistämällä.

TramWest on suunniteltu siten, että se vahvistaa Espoon keskuksia. TramWest ei ole ainoastaan yhteys Espoosta Helsingin keskustaan, vaan se on myös yhteys eri puolilta Etelä-Espoota alueen omaan keskukseen Tapiolaan, josta on myös useita yhteyksiä Helsinkiin.

Helpoin rakennettava

TramWest aiheuttaa vähiten rakentamisen aikaisia haittoja. Raitiotien rakentaminen on luonteeltaan samanlaista työtä kuin katurakentaminen. Se ei edellytä mittavaa ja pitkäaikaista louhintaa ja louhintamassojen kuljetusta. Vaiheistetussa rakentamisessa työmaa on vain vähän aikaa yhdessä paikassa, joten rakentamisen haitat eivät kestä koko rakennushankkeen aikaa.

Rakentamisen edetessä radan pohja toimii työmaatienä, eikä rakentaminen haittaa muuta liikennettä. Rata tehdään pääasiassa omalle väylälleen, kadulle rakentamisen osuus on pieni.©2006 TramWest tramwest@gmail.com