Välkommen!

Vad är TramWest?

Tanken bakom TramWest-planen har varit att skapa ett regionalt snabbspårvägssystem som baserar sig på direkta förbindelser och som täcker huvuddelen av Södra Esbo och som kunde sammanbindas med det befintliga HST-spårvägsnätet I Helsingfors och den planerade Joker-tvärbanan.

Linjenätet för TramWest-spårsystemet kunde se ut så här. Klicka på bilden för förstoring.

På bilden nedan betecknar den gröna linjen TramWest, den blåa de planerade regionala spårvägsutvidgningarna och den klargula för de spårvägslinjer som finns upptagna i generalplanen för Vanda stad.

Linjenätet omfattar områdescentra i Södra Esbo (Hagalund, Mattby, Stensvik och Alberga), samt områden med arbetsplatser (Kägelviken, Otnäs, Ängslandet) och de stora höghusområdena (utöver de tidigare nämnda Olars-Kvisbacka) och Drumsö samt sträckningen Otnäs – Lövö – Granö – Munksnäs.

Avsikten har varit att utreda ett alternativ som baserar sig på direkta snabbspårvägsförbindelser, som helt utelämnats från miljökonsekvens-beskrivningen av metro/spårvägsförbindelsen på avsnittet Gräsviken-Mattby och som kunde jämföras med metro- och tidigare snabbspårvägsalternativen. Ändhållplatsen för TramWest-systemet i Helsingfors-ändan ligger vid Brunnsgatan ocg Järnvägstorget.

Topphastigheten för TramWest-systemet varierar beroende på trafikmiljön och ligger mellan 40 och 80 km/t. Systemet utmärks av kraftiga prioriteringar så att spårvagnarna skulle stanna endast på stationerna. Banavsnitten har dragits så, att 89.000 invånare i Stor-Hagalund, Stor-Mattby, Stor-Stensvik och ytterligare 20.000 på Drumsö, Lövö och Granö skulle finnas på gångavstånd (inom en radie på 600 m) från närmaste TramWest-hållplats. Det samma gäller även för huvuddelen av nybyggnadsverksamheten enligt generalplanen för Södra Esbo.

Längden av det föreslagna linjenätet skulle vara ca. 53 km. Investeringen skulle gå lös på ca. 495 miljoner euro. Investeringen innehåller inte Joker-tvärbanans avsnitt Hagalund-Alberga, som skall byggas när Joker-busslinjen 550 skall ändras som spårvägline. Kostnaderna för snabbspårvägs- och det interna busslinjenätet för Esbo skulle ligga avsevärt lägre än för hela det nuvarande busslinjenätet.

Genom att följa linkarna till vänster kan du finna mera information om TramWest-planen. Informationen finns tyvärr tillsvidare tillgänglig endast på finska. Du kan ladda upp broschyren och presentation i PDF-format. Får fritt distribueras!

TramWest-planen har utarbetats på frivillig bas. Arbetet har utförts av professionella inom trafikbranschen, dito studerande samt personer som är intresserade av spörsmålet.

Sidan skapat 13.3.2006 / LP. Sista updatering 29.2.2008 / AA.©2006 TramWest tramwest@gmail.com